คณะกรรมการ

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

  • ทำหน้าที่บริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายและ งบประมาณของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้
  • การอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าวทุกครั้ง
  • ดำเนินกิจการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงการอนุมัติการดำเนินงานของบริษัทในเรื่อง ต่างๆ ตามขอบอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ไว้
  • อนุมัติเครดิตและตัดหนี้สูญตามขอบอำนาจที่มี
  • จัดจ้างที่ปรึกษาหรือจัดซื้ออุปกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

นายคิง ไว ชาน ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน กรรมการบริหาร

นายฮาง ลี ชาน กรรมการบริหาร

นายหยู่เผิง หวง กรรมการบริหาร

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

+662 129 5913