Bauhinia Valley

ภาพรวม

ดร. คิง ไว ชาน ประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน ประธานกรรมการบริษัท Hong Kong King Wai Group และประธานกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด มหาชน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ที่มีเนื้อหาเพื่อการสนับสนุน ผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม โดยในปี 2559 ดร.ชาน บริจาคทุนทรัพย์ราว 1 พันล้านบาท (240 ล้านเหรียญฮ่องกง) ก่อตั้ง Bauhinia Valley Innovation and Entrepreneurship Development Center ศูนย์นวัตกรรมเพื่อนักศึกษาและผู้ประกอบการ ผลักดันคนรุ่นใหม่จากฮ่องกง ไต้หวัน มาเก๊าและชาวจีนโพ้นทะเล ให้เข้าไปริเริ่มทำธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความเข้าใจในการทำธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายของศูนย์ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการจากองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

ดร. คิง ไว ชาน ประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน ประธานกรรมการบริษัท Hong Kong King Wai Group และประธานกรรมการบริษัท
เคดับบลิวไอ จำกัด มหาชน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนระยะ 5 ปีฉบับที่ 13 ที่มีเนื้อหาเพื่อการสนับสนุน
ผู้ประกอบการและสร้างนวัตกรรม โดยในปี 2559 ดร.ชาน บริจาคทุนทรัพย์ราว 1 พันล้านบาท (240 ล้านเหรียญฮ่องกง) ก่อตั้ง Bauhinia Valley Innovation
and Entrepreneurship Development Center ศูนย์นวัตกรรมเพื่อนักศึกษาและผู้ประกอบการ ผลักดันคนรุ่นใหม่จากฮ่องกง
ไต้หวัน มาเก๊าและชาวจีนโพ้นทะเล ให้เข้าไปริเริ่มทำธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ความเข้าใจในการทำธุรกิจและความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
ผ่านเครือข่ายของศูนย์ ทั้งนี้ ศูนย์ดังกล่าวเปิดกว้างสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประกอบการจากองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง

Bauhinia Valley
Bauhinia Valley
Bauhinia Valley

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เงินบริจาค
(240 ล้านเหรียญฮ่องกง)

0

ล้านบาท

เครือข่าย มหาวิทยาลัย
ชั้นนำของจีน

0

แห่ง

กองทุน

0-0

ล้านบาท

Training program

โครงการฝึกอบรม Bauhinia Valley

ศูนย์นวัตกรรมได้ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัยชั้นนำในจีน สร้างโครงการฝึกอบรมในมหาวิทยาลัย
ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือ โดยในแต่ละครั้งหลักสูตรจะมีระยะเวลาสองสัปดาห์จนถึงสามเดือน
โครงการเหล่า นี้มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจ ทักษะ และเครือข่ายทางธุรกิจ ระยะเวลา
เบื้องต้นของโครงการความร่วมมือระหว่าง Bauhinia Valley Innovation and
Entrepreneurship Development Center และมหาวิทยาลัยทั้ง 12 แห่ง คือห้าปี
ทั้งนี้ การบริจาคของ ดร. คิง ไว ชาน จะครอบคลุมค่าที่พัก และค่าโครงการสำหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน

โครงการของศูนย์มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม นักศึกษาที่จบการศึกษาจากต่างประเทศแล้วต้องการเริ่มทำธุรกิจในจีน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ชาวจีนโพ้นทะเล

มหาวิทยาลัยชั้นนำ 12 แห่งที่เป็นเครือข่าย

University

มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

University

มหาวิทยาลัยชิงหวา

University

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ เจียวทง

University

มหาวิทยาลัย Fudan

University

มหาวิทยาลัย Tongji

University

มหาวิทยาลัย
Renmin University of China

University

มหาวิทยาลัย ซุน ยัด เซ็น

University

มหาวิทยาลัยการสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศจีน

University

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

University

มหาวิทยาลัยจี่หนาน

University

มหาวิทยาลัยการค้าระหว่าง
ประเทศและเศรษฐศาสตร์ (UIBE)

University

มหาวิทยาลัยการต่างประเทศจีน

Close icon