นโยบายในภาพรวม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯ
มีการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักครอบคลุมในมิติสำคัญ
3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล
(Governance) หรือ ESG บริษัทฯ ได้บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนตั้งแต่การกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงวิเคราะห์
ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาประกอบการจัดการความเสี่ยง
ในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และให้บริษัทฯ
สามารถมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

ESG Overview

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลักครอบคลุมในมิติสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG บริษัทฯ ได้บูรณาการการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านความยั่งยืนตั้งแต่การกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร รวมถึงวิเคราะห์ ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนมาประกอบการจัดการความเสี่ยง ในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และให้บริษัทฯ สามารถมุ่งสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

เราใส่ใจ

We care environmental

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

เราตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ทุกกระบวนการผลิต โดยมีการควบคุม
ปริมาณการปล่อยของเสียและการปล่อย
มลภาวะจากการผลิตอย่างเป็นระบบ
ตลอดจนคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
และตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างสูงสุด

We care social

มิติด้านสังคม

เรามุ่งเน้นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนตลอด
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กร ให้ความสำคัญกับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดี
ในที่ทำงานของพนักงาน จัดการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะ จัดโครงการสนับสนุนความ
เป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนมุ่งเน้น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย
และตอบแทนประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชน

We care governance

มิติด้านบรรษัทภิบาล

เรามุ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความ
โปร่งใส โดยดำเนินการภายใต้หลักปฏิบัติ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด
มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มีกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุล และมี
โครงสร้างกำกับดูแลกลยุทธ์
อย่างถูกต้องเหมาะสม

กรอบความยั่งยืน

KWI Logo

พนักงาน

จัดหาสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัยแก่พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน

พันธมิตรทางธุรกิจ

สร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ลูกค้า

เพื่อพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อมูลค่า

นักลงทุน

สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
และเพิ่มผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ชุมชน

เป็นพลเมืองบรรษัทที่มี
ความรับผิดชอบและตอบแทน
กลับสู่ชุมชน

จริยธรรมในธุรกิจ

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย นอกจากนั้นยังปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์บน
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและเสมอภาค โดยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ
มีจริยธรรมต่อผู้ถือประโยชน์ร่วมทุกคน ซึ่งรวมถึงลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุ/สินค้า ชุมชนและพนักงานบริษัท พนักงานบริษัท
ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับและปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทมุ่งหวังที่จะมีผลประโยชน์
อย่างยั่งยืนและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

+662 129 5913