ความรับผิดชอบสร้างคุณค่า
หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน

ความรับผิดชอบสร้างคุณค่า หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะ
สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ในการให้บริการทางการเงิน
ที่ครบวงจร โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต
การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการสินทรัพย์ และ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่ม
ธุรกิจอย่างบูรณาการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน

ธุรกิจของเรา

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ในการให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร
โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทั้งการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย การบริหารจัดการสินทรัพย์ และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ด้วยการทำงานร่วมกันของกลุ่มธุรกิจอย่างบูรณาการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคน

ธุรกิจของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์

เรามุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนและสังคม
ด้วยการสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม