นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อเป็นการให้ความมั่นใจว่าข้อมูลของท่านที่
บริษัทได้รับมาจะได้รับความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ดังนี้

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผล เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
“บริษัท” หมายถึง บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของบริษัท
“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท หรือที่เข้ามายังระบบสารสนเทศของบริษัท
“ผู้ควบคุมข้อมูล” หมายถึง บริษัทและบริษัทในเครือของบริษัทในฐานะผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทมอบหมายให้มีอำนาจหน้าที่นั้น
“การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการแก้ไขซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะใช้วิธีการใด ๆ และให้หมายความรวมถึงการส่งหรือโอนข้อมูล ส่วนบุคคลที่ใช้ในการประกอบกิจการ
“ระบบข้อมูลสารสนเทศ” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภท ข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงหรืออุปกรณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทและ/หรือบริษัทในเครือของบริษัท

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยจำแนกประเภทได้ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
2. ข้อมูลระบบได้แก่ ข้อมูล ที่บริษัทจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อท่านล๊อคอินเข้าสู่เว็บไซต์ ของบริษัทไม่ว่าจะผ่านทางคุกกี้ เว็บบีคอน ไฟล์ล็อคอิน สคริปท์ รวมถึงข้อมูล ทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ไอพี (IP Address) ประเภทของบราวเซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา และที่ตั้งโดเมน ระบบปฏิบัติการ เป็นต้น
3. ข้อมูลการใช้งานได้แก่ หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลา และวันที่เข้าเว็บไซต์ ที่อยู่เว็บไซต์ อ้างอิง สินค้า และบริการหรือข้อมูลที่คนหาในแพลตฟอร์ม ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านค้นหาหรือที่ท่านดูในขณะที่ใช้เว็บไซต์ เป็นต้น
4. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ อีเมล บันทึกข้อมูล การสนทนา ข้อมูลต่าง ๆ ที่ท่านให้กับบริษัท

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทได้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • การลงทะเบียนผ่านระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของบริษัท
 • การติดต่อกลับบริษัทเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ท่านสนใจ
 • การนัดหมายบริษัทหรือการให้ข้อมูลกับบริษัทเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ
 • การทำแบบสอบถามหรือการโต้ตอบทางอีเมลระหว่างท่านกับบริษัทการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทาง Social Network หรือช่องทาง ปกติ
 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมาจากบุคคลภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของบริษัท ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดหรือสั่งไว้ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลภายนอกต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ่น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม

  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูล

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รวบรวมมาจะถูกใช้ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของท่านเมื่อได้ใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แฟลตฟอร์ม ดังนี้ บริษัทจึงได้สรุปวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลโดยแยกตามประเภทของข้อมูลดังต่อไปนี้

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านแล้วบริษัทจะดำเนินการดังนี้
  1. เก็บรวบรวมโดยมีการบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการ ได้แก่ การตั้งเซิฟเวอร์ด้วยตนเอง
  2. บริษัทจะใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมมาในการดำเนินการของบริษัทตามวัตถุประสงค์
  3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกับ พนักงานภายใต้สัญญาจ้างของบริษัทที่มีขอบเขตหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูล เปิดเผยบนแพลตฟอร์ม ของบริษัทหรือช่องทางสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณา นอกจากนี้ บริษัทอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงาน ข้อมูล เครดิตเพื่อตรวจสอบและอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันการฉ้อ โกง

  การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระบบงานสารสนเทศของบริษัท และจัดให้มีการเก็บรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ ระบบงานสารสนเทศของบริษัทและการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยโดยมีมาตรการ ดังนี้
  จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเข้าถึงได้โดย พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล
  จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  จัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และธุรกิจอีกต่อไป
  มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่ต้องสงสัย และต้องแจงเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  แก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล บริษัทจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และ ระยะเวลาที่กำ หนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์บริษัทจะเก็บไว้ไม่เกิน 13 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับ บริษัท
  2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้
  3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัททำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้
  5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วน บุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  6. สิทธิในการใหโอนย้ายข้อมูล ส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
  7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
  ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

  กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

  บริษัทอาจนำข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์การให้บริการของบริษัทที่บริษัทคิดว่าท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์กับท่าน โดยบริษัทจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมกับบริษัทโดยชัดแจ้งและบริษัทได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดกับท่านแล้ว หากท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับบริษัทในเรื่องการทำการตลาดได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับ ข้อมูลของบริษัทหรือโดยทางอีเมลไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางติดต่อที่ให้ไว้ เมื่อบริษัทได้รับการแจ้งยกเลิกผ่านระบบหรือได้รับอีเมลแจ้งยกเลิกของท่าน บริษัทจะดำเนินการตามการแจ้งยกเลิกของท่าน ภายใน 15 วัน นับ แต่วันที่ได้รับแจ้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการดำเนินการแก่ท่านทันทีเมื่อดำเนินการจนแล้วเสร็จ

  นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

  คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บเซิรฟ์เวอร์ หลังจากคุกกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของท่าน คุกกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้นหรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ อย่างไรก็ตามท่านจะพบว่าจะเป็นการสะดวกในการนำทางการใช้เว็บซ์ได้อย่างง่ายดาย เพราะคุกกี้จะช่วยเก็บข้อมูล เว็บไซต์ซึ่งท่านเยี่ยมชมหรือเปิดขึ้น

  บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่านคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัทจะใช้คุกกี้ เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัทผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งาน บริการของบริษัททางอินเตอร์เน็ต

  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของบริษัทและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้กดลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

  ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทได้สร้างระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลไว้อย่างดี เพื่อป้องกันการถูกเผยแพร่หรือถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้ บริษัทได้มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของผู้ปฎิบัติงานไปพร้อมกัน

  การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพและทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มอื่นของบริษัท

  ช่องทางการติดต่อ

  บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)
  สถานที่ติดต่อ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  หมายเลขโทรศัพท์ : +662 129-5999
  อีเมล : info-kwi@kwiasia.com

  Close icon