คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเต็มเหนือการบริหารของฝ่ายจัดการบริษัทและมีอำนาจควบคุมให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตำแหน่ง ชื่อ วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธาน
 • นายคิง ไว ชาน
18 พ.ค. 2559
รองประธานกรรมการ
 • นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
 • นายฮาง ลี ชาน
 • 18 พ.ค. 2559
 • 20 มิ.ย. 2561
กรรมการ
 • นายหยู่เผิง หวง
 • นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ
 • นายเซา ซาน เจิง
 • 18 พ.ค. 2559
 • 19 พ.ค. 2559
 • 20 มิ.ย. 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 • นางจิรพร พิมพ์ภูราช
 • ศาสตราจารย์ชูเกียรติ ประมูลผล
 • นายสมประสงค์ มัคคสมัน
 • 27 พ.ค. 2547
 • 21 ธ.ค. 2547
 • 27 พ.ค. 2547

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่โดยทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

 • พิจารณาและอนุมัตินโยบายในการดำเนินงานของบริษัทและอำนาจอนุมัติธุรกรรม
 • เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสม
 • รับผิดชอบและใช้ความสามารถอย่างสูงสุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 • ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และแผนงานของบริษัท ตลอดจนการจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในเรื่องสำคัญ ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท
 • ทำการประเมินผลให้เพียงพอต่อระบบควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด
 • เสนอชื่อแต่งตั้งกรรมการและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงสร้างและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักธรรมาภิบาล
 • ให้คำปรึกษาและดูแลให้มีการชำระค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสม

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120

+662 129 5913