สารจากประธานกรรมการ

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) เป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งเส้นทางความสำเร็จ
ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ผมมั่นใจอย่างยิ่งต่ออนาคตธุรกิจของเรา
ด้วยการขยายการลงทุน และการเติบโตทางกลยุทธ์ เราตั้งเป้าที่จะสร้างกำไร
อย่างยั่งยืน สำหรับผู้ถือหุ้น และมีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อลูกค้า
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท อีกทั้งเรายังมี
พันธกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการ
รวมทั้งได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบต่างๆไว้เป็นอย่างดี
ในนามของคณะผู้บริหาร เราขอขอบคุณคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้า
ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาตลอด เปิดโอกาสให้เราได้ทำงานร่วมกัน
เราขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ตั้งใจทุ่มเททำงาน
สุดท้ายนี้เราต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและหวังว่าจะสามารถ
เดินทางด้วยกันต่อไปเพราะบริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างมูลค่า
การตอบแทนที่คุ้มค่าสำหรับผู้ถือหุ้นทุกคน

ดร.คิง ไว ชาน

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

Dr. King Wai Chan
Mr. Antonio Hang Tat Chan

สารจากรองประธานกรรมการ

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสังคม ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและลูกค้าของเรา ด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดประสานกันของบริษัทในกลุ่ม สามารถลดความเสี่ยงที่มาจากความผันผวนของสถานการณ์โลก ทำให้ทุกท่านเชื่อมั่นได้ว่า เคดับบลิวไอ จะสร้างอนาคตที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย เราได้สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ ด้วยการก่อตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน การสอดประสานกันของธุรกิจเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราวางแผน
เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกมิติให้กับลูกค้า บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในพันธกิจและยังคงมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น กลุ่มบริษัทที่แข็งแกร่ง ยึดหลักการลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สร้างสรรค์นวัตกรรมในการดำเนินงาน อยู่เสมอ คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการมองธุรกิจในระยะยาว มีเป้าหมายผลักดันให้ เป็นบริษัท ที่มีบรรษัทภิบาลอันโดดเด่นและเป็นบริษัทระดับนานาชาติที่เชื่อมโยงศักยภาพของภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าไว้ด้วยกันผ่านทางภาคการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นส่งมอบผลตอบแทนสูงสุดคืนแก่สังคม ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ เรายังให้ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมไทย ด้วยการจัดโครงการรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเยาวชน ในนามคณะกรรมการบริหารของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับ ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน ให้บริษัทเติบโตก้าวหน้า ผมขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบให้กับเราอย่างต่อเนื่อง

นายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, MIPA, MIFA, HKICPA-IA

รองประธานกรรมการ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร