วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และมีความหลากหลาย
ในการดำเนินธุรกิจโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ตลอดจนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอย่างสูงสุดและ
ยั่งยืนให้กับชุมชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ความรับผิดชอบสร้างคุณค่า
หน้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน