BRI Scholarship

โครงการทุนการศึกษา Belt and Road Scholarship (ประเทศไทย)

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) มุ่งผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ การมอบโอกาส และเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชน ทำให้ในปี 2560 ดร. คิง ไว ชาน ประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน ประธานกรรมการบริษัท Hong Kong King Wai Group และประธานกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและฮ่องกง บริจาคทุนทรัพย์ราว 86 ล้านบาท ให้กับโครงการทุนการศึกษา Belt and Road Scholarship (ประเทศไทย) ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยไ ด้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในฮ่องกงทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน รวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว มีงบประมาณในแต่ละปีราว 7.3 ล้านบาท เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยราว 10 คนต่อปี ที่มีผลการเรียนดีเด่นได้เข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาชั้นนำฮ่องกง ปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนแล้วจำนวน 3 รุ่นหรือ มากกว่า 20 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong Baptist University และ City University of Hong Kong.

บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) มุ่งผลักดันนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เราได้ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ
การมอบโอกาส และเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชน ทำให้ในปี 2560 ดร. คิง ไว ชาน ประธานหอการค้าฮ่องกง-จีน ประธานกรรมการบริษัท
Hong Kong King Wai Group และประธานกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยและฮ่องกง
บริจาคทุนทรัพย์ราว 86 ล้านบาท ให้กับโครงการทุนการศึกษา Belt and Road Scholarship (ประเทศไทย) ส่งเสริมให้นักศึกษาไทย
ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในฮ่องกงทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน รวมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัว มีงบ
ประมาณในแต่ละปีราว 7.3 ล้านบาท เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยราว 10 คนต่อปี ที่มีผลการเรียนดีเด่นได้เข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาชั้นนำฮ่องกง ปัจจุบันมีนักเรียนได้รับทุนแล้วจำนวน 3 รุ่นหรือ มากกว่า 20 คน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใน
University of Hong Kong, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology,
Hong Kong Baptist University และ City University of Hong Kong.

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาในฮ่องกง
 • คุณสมบัติของผู้สมัครอาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สนใจ

การสมัครเข้ารับทุนการศึกษา

 • นักศึกษาที่สนใจต้องสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐและท้องถิ่นของฮ่องกงโดยตรง
 • สถาบันที่เข้าร่วมโครงการจะพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อเลือกผู้ที่จะได้รับทุน:
  1. ความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. กิจกรรมที่เคยทำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและสังคม
  3. มีความเป็นผู้นำและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  4. มีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในสังคมฮ่องกง
 • ผู้สมัครอาจติดต่อโดยตรงกับสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ หากมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก

Level of study :ปริญญาตรีทุกสาขา

BRI IMAGE
BRI IMAGE
BRI IMAGE

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ทุนทรัพย์ที่บริจาค
เพื่อทุนการศึกษา

0

ล้านบาท

เรียนปริญาตรี
ที่ฮ่องกง

0

ปี

ปัจจุบันมีผู้ได้รับทุน
มากกว่า

0

คน

Close icon