ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง บริษัท จำนวน วันที่

ค่านิยม

Core value

ความรับผิดชอบ

เราให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและชุมชน พร้อมยึดถือมาตรฐานสูงสุด
ของบรรษัทภิบาล จริยธรรม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

Core value

คุณภาพ

เราให้ความสำคัญกับคุณภาพอย่างมืออาชีพ เพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดในการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความเป็นเลิศ

Core value

ความยั่งยืน

เราเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบในการสร้างความแตกต่างด้วยการสร้างและสนับสนุนชุมชน และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ

Core value

บุคลากร

เราให้ความสำคัญและคำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคงระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงแค่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน คู่ค้าและพนักงาน

Core value

ความสร้างสรรค์

เรามุ่งเน้นให้สินค้าและบริการที่
เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
มุ่งหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ