คณะกรรมการบริษัท

Dr. King Wai Chan

ดร.คิง ไว ชาน

ประธานกรรมการบริษัท,

ประธานกรรมการบริหาร

MR. ANTONIO HANG TAT CHAN

นาย แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน,
MIPA, MIFA, HKICPA-IA

รองประธานกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MR. HANG LEE CHAN

นายฮาง ลี ชาน

รองประธานกรรมการ,

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

MR. BOONYONG YONGCHAROENRAT

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

กรรมการ

MRS. ALICE NIE

นางอลิซ นี

กรรมการ

MRS. JIRAPORN PIMPOORASH

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

PROF. CHUKIAT PRAMOOLPOL

ศาสตราจารย์ ชูเกียรติ ประมูลผล

กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

MR. SOMPRASONG MAKKASAMAN

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

กรรมการอิสระ, สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ