บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนรวมภายใต้การจัดการประกอบไปด้วย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนหุ้นไทย กองทุนรวม ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี (LTF/RMF/SSF) และกองทุนรวมตลาดเงิน โดยเน้นการสร้างกองทุนคุณภาพด้วยกระบวนการตัดสินใจลงทุน ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด ให้บริการด้านการบริหารจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ โดยกองทุนรวมภายใต้การจัดการประกอบไปด้วย กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) กองทุนหุ้นไทย กองทุนรวม
ที่ให้สิทธิลดหย่อนภาษี (LTF/RMF/SSF) และกองทุนรวมตลาดเงิน โดยเน้นการสร้างกองทุนคุณภาพด้วยกระบวนการตัดสินใจลงทุน
ที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

mutual fund

ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนรวม” เป็นรูปแบบการลงทุนที่มีนโยบายการ
ลงทุน หลากหลายเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุน
ตามวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของตนเอง

ดูทั้งหมด
private fund

ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“กองทุนส่วนบุคคล” เป็นรูปแบบการลงทุนที่ผู้ลงทุน
สามารถกำหนดนโยบาย เงื่อนไขการลงทุนร่วมกันกับ
บริษัทจัดการเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และ
ความต้องการของผู้ลงทุน

ดูทั้งหมด
mutual fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้างและ
ลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจ
ส่งเสริมวินัยการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ รวมทั้งเป็น
สวัสดิการทางการเงินในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต โดยเงิน
ของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างนำส่งส่วนหนึ่ง
และนายจ้างนำส่งอีกส่วนหนึ่งเป็นประจำทุกเดือน

ดูทั้งหมด

ติดต่อเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด

43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เวลาเปิด-ปิด

จันทร์ – ศุกร์ / 9:00 – 18:00 น.

โทรศัพท์

+66 (0) 2844 0123

โทรสาร

+66 (0) 2129 5921

อีเมล

registrar-kwiam@kwiasia.com

ติดต่อเรา


กรุณากรอกข้อมูล


กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูล